Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

KEIM Concretal -MKH

€ 69,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Concretal -MKH is verkrijgbaar in 5 en 20KG zakken

1. Productomschrijving
Minerale corrosiebescherming en hechtbrug voor het KEIM Concretal betonreparatiesysteem volgens de Duitse richtlijnen (ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II en DAfStb).

2. Toepassingsgebied
Toepassing als corrosiebescherming Corrosiebescherming op ontroest wapeningsstaal, reinigingsgraad SA 2,5 Toepassing als hechtbrug Voor druk belastbare verbindingen tussen cementgebonden ondergronden en KEIM Concretal- Mortel-R bij betonreparatie in de bruggenbouw en dergelijke (volgens ZTV-ING en DafStb richtlijnen)

3. Producteigenschappen
• 1 - component,
• Kunststof gemodificeerd.
• Cementgebonden.
• Aan te maken met water.
• Actieve corrosiebescherming van wapeningsstaal
• Goede bescherming tegen chloride.
• Hechtbrug voor handmatige betonreparatie.

4. Verwerkingsinstructies
Applicatiemethode Als corrosiebescherming met kwast aanbrengen. Als hechtbrug met borstel aanbrengen.

Ondergrondvoorbehandeling Wapeningsstaal Het wapeningsstaal moet conform reinigingsgraad SA 2,5 voorbehandeld worden. De ondergrond moet vrij zijn van vliegroest en andere hechtingsbeperkende en corrosieveroorzakende elementen. Kwartsvrij stralen is een afdoende reinigingsmethode.

Beton
De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, zuigend en vrij zijn van stof, olie e.d. De ondergrond dient
minstens te voldoen aan B25 kwaliteit. Dichte gladde ondergronden opruwen. Vervuiling, slikhuid en niet draagkrachtige lagen middels stralen of afsteken verwijderen. Ontkistingsolie en curingcompound
verwijderen. Beschadigde en/of aangetaste beton verwijderen tot in de gezonde beton. De minimale
hechtsterkte van de minerale ondergrond dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn.

Aanmaken
KEIM Concretal MKH wordt in de afgepaste waterhoeveelheid, onder voortdurend mengen, gestrooid zodat een strijkbaar homogeen klontvrij mengsel ontstaat. De mengtijd bedraagd ongeveer 5 minuten. Men kan gebruik maken van een langzaam draaiende dwangmenger.

Mengverhouding:
Voor de 20 kg verpakking is ca 3,6 – 3,8 en voor de 5 kg verpakking ca. 0,9 – 0,95 liter water nodig.
De hoeveelheid water is afhankelijk van de temperatuur bij en tijdens het verwerken.
Bij lage temperaturen is de waterbehoefte lager dan bij hogere temperaturen.

Applicatie
Als corrosiebescherming KEIM Concretal MKH wordt in twee tot drie lagen met behulp van een geschikte kwast op de voorbehandelde ondergrond aangebracht. Bij handmatige reparatie volstaan twee lagen. Bij reparatie middels spuittechniek dienen drie lagen aangebracht te worden. Elke laag dient rondom (ook aan de achterzijde) en dekkend aangebracht te worden. Hierbij dient men er op toe te zien dat ook binddraden en andere staaldelen zorgvuldig behandeld worden en er voldoende materiaal wordt aangebracht.

Wachttijd bij 20ºC:
Laag 1 onmiddellijk na het ontroesten.
Laag 2 Minimale wachttijd 3 uur
Laag 3 Minimale wachttijd 3 uur
Spuitbeton na 12 uur aanbrengen.

Als hechtbrug
De gereinigde ondergrond bij voorkeur 24 uur maar minimaal 2 uur voor applicatie van de KEIM Concretal MKH royaal voorbevochtigen. Op de vochtige ondergrond KEIM Concretal MKH met borstel
aanbrengen en stevig inborstelen. Hechtbrug dekkend aanbrengen. Aangemaakte KEIM Concretal MKH binnen de verwerkingstijd aanbrengen (zie tabel Technische Kenmerken). Eenmaal aangemaakte hechtbrug niet opnieuw met water opmengen of met nieuwe poeder
bijmengen. KEIM Concretal MKH niet laten uitdrogen! Nat in nat met KEIMConcretal-Mortel-R verder werken.

Grote vlakken in bewerkbare stukken aanbranden aangezien de reparatie vers in vers uitgevoerd moet worden. Mocht de hechtbrug al te ver zijn aangetrokken dient een nieuwe hechtbrug
aangebracht te worden.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Uitgehard product is alleen mechanisch te verwijderen.

Verwerkingsgegevens/ technische kenmerken
Aanmaakwaterhoeveelheid
bij 20 kg 3,6 – 3,8 liter
bij 5 kg 0,9 – 0,95 liter
Mengverhouding gewichtsdelen
100 : 18-19 (poeder : water)
Mengtijd : 5 minuten
Rijptijd : geen
Dichtheid : 2,10 g/cm³
Verwerkingstijd : bij + 5ºC ca. 57 min
bij + 20ºC ca. 60 min
bij + 30ºC ca. 45 min

Wachttijden : tussen laag 1 en 2, minimaal 3 uur tussen laag 2 en hechtbrug
minimaal 3 uur (bij reparatie met spuitbeton tussen laag 2 en 3
minimaal 3 uur, voor dat spuitbeton wordt aangebracht minimaal 12 uur)

Verbruik : Als corrosiebescherming van wapeningsstaal Ø 16 mm.
Bij 2 lagen 120 gram
bij 3 lagen 180 gram
Als hechtbrug 1,0 – 1,1 kg/m² afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de temperatuur.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 tot 30°C te zijn tijdens de applicatie.

5. Verpakking
5kg zak en 20 kg zak.

6. Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering
Xi Irriterend (chromaatarm volgens TRGS 613)
R38 : irriteert de huid
R41 : kan oogletsel veroorzaken
S2 : buiten het bereik van kinderen houden
S22 : stof niet inademen
S24/25 : aanraking met de ogen en de huid vermijden
S26 : na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
S37/39 : geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen
S 46 : bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

8. Transport codering
Niet van toepassing.

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01. Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling
aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste
voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel
water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven dviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).